Gebruiksvoorwaarden

1. De aanschaf van een digitaal product van Kleuteruniversiteit geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/ individuele leerkracht of één klas binnen een school. Gebruik je het materiaal ook in andere klassen op school? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via de webshop.

2. Het niet toegestaan dat Kleuteruniversiteit lesmaterialen, digitaal of afgedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.

3. De digitale leermiddelen die Kleuteruniversiteit aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Kleuteruniversiteit of haar toeleveranciers.

4. Zonder toestemming van Kleuteruniversiteit is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor de digitale leermiddelen ter beschikking zijn gesteld.

5. Met de leermiddelen die Kleuteruniversiteit aan gebruikers ter beschikking stelt, wordt – in de versie zoals wij die ter beschikking stellen – geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.

6. In het geval je onverhoopt wel door derden wordt aangesproken op inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Kleuteruniversiteit wenden.

7. Het is de koper of gebruiker van het lesmateriaal niet toegestaan buiten eventueel aangeduide plaatsen wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen.

8. Het is de koper of gebruiker niet toegestaan individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit de digitale leermiddelen.